Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Το ΚΗΦ ως πιλοτική δομή πρόληψης της κακομεταχείρισης των παιδιών

Αυτή τη στιγμή στη χώρα, ο τομέας της παιδικής προστασίας χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία δομών κυρίως κλειστής φιλοξενίας:

  • Ιδρυματικού τύπου (οι περισσότερες), χωρίς τήρηση μέγιστου αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών, τήρηση ποιοτικών προδιαγραφών κλπ.
  • Οικογενειακού τύπου (λίγες), αλλά με ασαφές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.
  • Άλλων, μικτών και ιδιότυπων μορφών λειτουργίας.


Η μετάβαση σε μία σύγχρονη-επιθυμητή κατάσταση παιδικής προστασίας απαιτεί:

  • Μείωση των εισαγωγών στις δομές κλειστής φιλοξενίας, με παράλληλη ενδυνάμωση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας και ταυτόχρονα μείωση του χρόνου παραμονής των παιδιών σε αυτές.
  • Λειτουργία εναλλακτικών δομών φροντίδας (μικρός αριθμός παιδιών/δομή, οικογενειακού τύπου φροντίδα, μικρή αναλογία προσωπικού φροντίδας/παιδί).
  • Ενίσχυση της λειτουργίας προγραμμάτων πρόληψης και ενδυνάμωσης της οικογένειας όπως Κέντρα Στήριξης Οικογένειας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας.


Σκοπός είναι η ανάσχεση της ροής περιστατικών από την δυσλειτουργική οικογένεια στην κλειστή φιλοξενία, η ανάκτηση της γονεϊκής ικανότητας από αυτήν, η προστασία των παιδιών στο πρώτο διάστημα, η δικτύωση των οικογενειών με τις κρατικές υπηρεσίες, η ενδυνάμωση –τελικά- της οικογενειακής συνοχής με παντός είδους ενέργειες υποστήριξης, εκπαίδευσης, διατήρησης και ενίσχυσης της λειτουργικότητάς τους.

Στα προγράμματα αυτά είναι αναγκαία η εφαρμογή ποιοτικών κανονισμών για την έξω -οικογενειακή φροντίδα, όπως του quality4children κλπ.

Σημαντικά στοιχεία είναι η υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και πλαισίωσης αναδόχων οικογενειών για παιδιά των οποίων έχουν την επιμέλεια, καθώς και η έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις μεγάλου κινδύνου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσβεση του κόστους λειτουργίας των πρωτοβάθμιων δομών παιδικής προστασίας πραγματοποιείται χάρις στην πρόληψη και την αποφυγή της εισόδου των ωφελούμενων σε άλλα συστήματα, λόγω επιδείνωσης της κατάστασής τους (πχ σύστημα υγείας).

Η λειτουργία του ΚΗΦ της ΠγτΠ διέπεται ήδη από τις παραπάνω συνθήκες, αρχές και στόχους, που αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την διεύρυνση, επέκταση και εμβάθυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δομή.