Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Το ΚΗΦ ως Δομή που προωθεί την εξειδίκευση

Η λειτουργία του ΚΗΦ ως πιλοτική δράση εφαρμογής εξειδικευμένων πρακτικών και νεωτερικών μεθόδων παροχής υπηρεσιών

Η επιτυχία ενός προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο, με έμφαση σε δράσεις πρόληψης και στήριξης οικογένειας προϋποθέτει:

  • Εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων, κατά περίπτωση περιστατικού/εξυπηρετούμενου, μετά από εκτίμηση των αναγκών και των δεξιοτήτων του.
  • Κατάρτιση εξατομικευμένου σχεδίου αποκατάστασης κάθε ωφελούμενου και συστηματική υλοποίησή του. Ανατροφοδότηση σε τακτά χρονικά διαστήματα του φακέλου και του ατομικού σχεδίου κάθε ωφελούμενου.
  • Λειτουργία των εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κατά ομάδες ηλικιών.
  • Λειτουργία ανεξάρτητου τομέα Λέσχης Νέων, ανοικτής στην κοινότητα. Στον τομέα αυτόν γίνεται συγκερασμός των ατομικών αναγκών με τις ανάγκες της ομάδας και ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των ωφελούμενων και ο συμμετοχικός σχεδιασμός ενός πλουραλιστικού προγράμματος.
  • Λειτουργία ανεξάρτητου τομέα υποστήριξης οικογενειών με μικρά παιδιά. Ο τομέας θα προετοιμάζει ανέτοιμες οικογένειες που περιμένουν παιδί.
  • Παρεμβάσεις «κατ’ οίκον», δηλ. παρεμβάσεις στο πεδίο των κρίσεων και των δυσλειτουργιών, στα πλαίσια ενός ευρύτερου – «οικογενειακού» μοντέλου λειτουργίας.
  • Υποδοχή αιτημάτων από υπηρεσίες που ασχολούνται με παιδιά και σχέσεις συνεργασίας με αυτές (σχολεία, παιδικοί σταθμοί κλπ.).
  • Συμβολή στην ενεργοποίηση-τήρηση του Εθνικού Μητρώου παιδιών σε κίνδυνο από το ΕΚΚΑ.


Το ΚΗΦ της ΠγτΠ εφαρμόζει εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης. Ο στόχος ορίζεται από το σύνθημα «Ένα σενάριο για κάθε παιδί», δηλ. εξειδικευμένη υποστήριξη από μία πλήρη Επιστημονική Ομάδα, του κάθε περιστατικού. Ευεργετική είναι προς αυτή την κατεύθυνση η λειτουργία της Λέσχης Νέων, ο ηλικιακός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η εφαρμογή των νέων τομέων.

Το ΚΗΦ εφαρμόζει την πρακτική της «κατ’ οίκον» παρέμβασης από καιρό, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία συμβάλλουν στην μεγάλη αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου.

Το ΚΗΦ συνεργάζεται με τα σχολεία (πρωτογενή «δεξαμενή» άντλησης περιστατικών) σε σταθερή βάση, τόσο με δράσεις ενημέρωσης-πρόληψης, όσο και με αναλήψεις περιστατικών.

Το ΚΗΦ τηρεί κώδικες και ενημερώνει το ΕΚΚΑ για την κατάσταση των παιδιών σε κίνδυνο.