Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αποτροπή Διακρίσεων

Καταστατικές δεσμεύσεις

Η αποτροπή διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος κλπ είναι κατοχυρωμένη στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των δομών του Οργανισμού:

 • Στο άρθρο 2 του Καταστατικού προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών σε παιδιά ανεξάρτητα από οποιονδήποτε παράγοντα θα συνιστούσε διάκριση.
 • Στο άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού προβλέπεται ότι:
  «Για τους ίδιους λόγους θα πραγματοποιεί εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές, θα διοργανώνει και θα συμμετέχει σε Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια, καθώς και σε κάθε οργανωμένη προσπάθεια που θα προωθεί την ιδέα του εθελοντισμού καθώς και την ανάγκη άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς εν γένει, υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών δρώμενων κλπ.».
 • Στο άρθρο Ι παρ. 2 («Φιλοσοφία λειτουργίας των Δομών») του Εσωτερικού Κανονισμού προβλέπεται ο αποκλεισμός κάθε διάκρισης φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος:
  «Για την εισαγωγή ενός παιδιού στις Δομές της ΠγτΠ δεν γίνεται καμία διάκριση ως προς το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα και το θρήσκευμά του».
  Στο ίδιο σημείο προβλέπεται και αποκλεισμός κάθε άλλης διάκρισης:
  «Η βοήθεια παρέχεται από τις Δομές σε οποιονδήποτε την ζητήσει, ακόμη και αν το περιστατικό δεν εμπίπτει απολύτως στις αρμοδιότητές τους».
 • Στο άρθρο VI του Εσωτερικού Κανονισμού προβλέπεται ειδικότερα και ο πλήρης σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των εξυπηρετούμενων παιδιών:
  «Άρθρο VI. Ηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα - Δικαιώματα Παιδιών
  1. Τα παιδιά που εντάσσονται στα Σπίτια του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα λήψης εξατομικευμένης φροντίδας και στήριξης, με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  2. Οι υπηρεσίες παρέχονται ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, ηλικία, φύλο, καταγωγή, πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

  3. Η λειτουργία των Σπιτιών διέπεται από το σεβασμό προς τα παιδιά και γίνεται προσπάθεια αυτό να θυμίζει ένα οικογενειακό περιβάλλον.

  4. Υπάρχει σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και του ιδιωτικού χώρου των παιδιών….».


Διεθνείς συμβάσεις – υποχρεώσεις εξ αυτών

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί έχει  υιοθετήσει και εφαρμόζει καθημερινά τα προβλεπόμενα στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, όπως υιοθετήθηκε από την Γ.Σ. του ΟΗΕ (Νοέμβριος  1989).

Ιδιαίτερη ευαισθησία αποδίδεται:

 • στην τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο. 2 για τα δικαιώματα των παιδιών ανεξάρτητα από το χρώμα, το θρήσκευμα, την καταγωγή τους
 • στο άρθρο 3 για το είδος της οφειλόμενης μέριμνας
 • στο άρθρο. 8 , στα άρθρα 12,13.,14 &15 για την ελευθερία της γνώμης και έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας
 • στα άρθρα 19,24,26, για τα δικαιώματα προστασίας από την προσβολή της ιδιωτικής ζωής, της άσκησης βίας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας
 • στα άρθρα 27 και 28 για το δικαίωμα στην πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη και την εκπαίδευση
 • στα άρθρα 30 & 34 για την προστασία των μειονοτήτων & την καταδίκη της σεξουαλικής βίας και  στο άρθρο 39 για την υποχρέωση της άρσης των συνεπειών από την κακοποίηση και παραμέληση. 


Συνοψίζοντας:

 • Στο ΣΚ γίνονται δεκτά περιστατικά χωρίς καμία διάκριση.
 • Κανένας πολίτης που καταφεύγει στις Δομές μας δεν αντιμετωπίζεται με επίκληση αναρμοδιότητας, αλλά όλοι γίνονται κατ’ αρχή δεκτοί, χωρίς διάκριση φύλου, ηλικίας, καταγωγής, πεποιθήσεων κλπ.


Συμβολή του Οργανισμού στην εξάλειψη των ανισοτήτων

Όλες οι δραστηριότητες του Οργανισμού (παροχή υπηρεσιών σε παιδιά σε ανάγκη και σε κίνδυνο και σε ευάλωτα άτομα και οικογένειες, από τα ΚΗΦ/ΣΚ/FRONT) αποτελούν καθημερινή άσκηση και εφαρμογή μέτρων υπέρ της εξάλειψης των κάθε είδους διακρίσεων και ανισοτήτων.
Μεγάλη συμβολή στο ίδιο θέμα  έχουν και όλες οι δράσεις ενημέρωσης του ευρέος κοινού, που εμπεριέχουν  στη θεματολογία τους την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και προωθούν την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανοχή.