Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:

Αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του ΣτΒ

Α. Γενικά οφέλη

Τα γενικά οφέλη συναρτώνται με την επίτευξη του γενικού σκοπού της Δομής. Αυτά προκύπτουν από την βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των δράσεων, από τις δρώσες και νέες  Δομές (Σπίτι της Βεργίνας και νέα πτέρυγα) και είναι:

 • Ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα
 • Ειδικότερα, που αφορούν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού


Ως γενικά οφέλη υπολογίζουμε:

 • Τη συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση του συστήματος παιδικής προστασίας της χώρας, μέσω της ενίσχυσης της οικογενειακής-αντιϊδρυματικής λειτουργίας του Σπιτιού ως καλού παραδείγματος. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στη μείωση του χρόνου παραμονής των φιλοξενούμενων παιδιών και στην ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, με την εισαγωγή της προσωρινής φιλοξενίας, που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων τοποθέτησης υπό συνθήκες άνεσης χρόνου.
 • Την μείωση της κακομεταχείρισης των παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Ημαθίας και των γειτονικών της περιοχών, με αποτέλεσμα την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.
 • Την μείωση των διακρίσεων, των ανισοτήτων και της φτώχειας, που πλήττουν παιδιά και ευάλωτες ομάδες του τοπικού πληθυσμού στην ίδια περιοχή, με το ίδιο αποτέλεσμα.
 • Την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, μέσα από τις διαδικασίες υποστήριξης των ωφελούμενων οικογενειών.
 • Την κοινωνική ευαισθητοποίηση, μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης-πρόληψης.


Β. Στοχευμένα οφέλη

Ως στοχευμένα οφέλη υπολογίζουμε:

 • Την αλλαγή της κατάστασης κινδύνου των φιλοξενούμενων παιδιών, μέσα από τις δραστηριότητες του ΣτΒ: τη  μετάβασή τους από την κατάσταση υψηλού κινδύνου σε αυτήν μηδενικού κινδύνου, με αποτέλεσμα την σχολική και κοινωνική τους ενσωμάτωση και την κεφαλοποίηση του οφέλους στο «ταμείο» της κοινωνικής συνοχής.
 • Την αλλαγή κατάστασης των ωφελούμενων οικογενειών μέσα από τις δραστηριότητες του ΣτΒ και την μετάβασή τους από τη αποδόμηση και τη δυσλειτουργία στην απόκτηση και άσκηση ικανοτήτων λειτουργίας, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο.
 • Τη διοικητική, λειτουργική, επιστημονική ενδυνάμωση του Οργανισμού και τη μετάβασή του  σε θέση «πιλότου» για την μεταρρυθμισμένη-εναλλακτική λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας.
 • Την αύξηση του εθελοντισμού, μέσα από τις δραστηριότητες προσέλκυσης-εκπαίδευσης-αξιοποίησης νέων εθελοντών.
 • Τη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στην αντιμετώπιση του όλου προβλήματος της κακομεταχείρισης παιδιών, εξάπλωσης βίας και διακρίσεων, περιθωριοποίησης ευάλωτων ατόμων, κοινωνικής αποδόμησης, μέσα από τις δραστηριότητες ενημέρωσης της Δομής.


Γ. Μετρήσιμα οφέλη

Η ανάπτυξη (στα πλαίσια της οικογενειακής λειτουργίας) έως και τριών «οικογενειών» συνολικής δυναμικότητας 18 παιδιών.