Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Βέροια, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμός πρωτοκ.    169/ 2020


Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να συνεχίσει την υλοποίηση των Πράξεων:

Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029302 και

Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5029402,


προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:

1. Οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου, με ανοικτό αριθμό πλήρωσης θέσεων, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.

2. Ενός/μιας Φροντιστή/τριας γενικών καθηκόντων, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας.

3. Ενός Παιδαγωγού, μερικής απασχόλησης προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.


Αναλυτικότερα ζητούνται:

ΘΕΣΗ Α: Οικόσιτη Φροντίστρια-Παιδοκόμος για το Σπίτι της Βεργίνας 

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 55 ετών, για εργασία απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

 1. Εμπειρία μητρότητας
 2. Απολυτήριο Γυμνασίου
 3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
 4. Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία
 2. Δίπλωμα οδήγησης
 3. Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 4. Χειρισμός Η/Υ
 5. Γνώση ξένης γλώσσας
 6. Γνώσεις νοσηλευτικής
 7. Γνώσεις μαγειρικής
 8. Διάθεση εθελοντισμού


ΘΕΣΗ Β: Φροντιστής γενικών καθηκόντων για το Κέντρο ημερήσιας φροντίδας

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών & ανδρών, ηλικίας άνω των 30 ετών, για εργασία πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

 1. Απολυτήριο Λυκείου ή ανάλογης Σχολής.
 2. Δίπλωμα οδήγησης.
 3. Ουσιαστικές και αποδεικνυόμενες τεχνικές γνώσεις σε προβλήματα επισκευών των κτιριακών υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 4. Γνώσεις και ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών τροφίμων και γενικών εφοδίων.
 5. Γνώσεις ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προθυμία, πνεύμα συνεργασίας και ευγένεια.
 2. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
 3. Διάθεση εθελοντισμού.


Θέση Γ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης για το Σπίτι της Βεργίνας

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών & ανδρών, ηλικίας άνω των 28 ετών, για εργασία μερικής απασχόλησης (6ωρος) ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

 1. Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών Σπουδών, σχετικής με το αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Σχολές Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας κ.α.).
 2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
 4. Δίπλωμα οδήγησης.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.
 2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
 3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
 4. Εμπειρία εθελοντισμού.
 5. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
 6. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
 5. Αποδεικτικά επιπλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.
 6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης (μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ) και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ταχυδρομικά, μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020, ώρα 24:00.
 • Για τη θέση της οικόσιτης Φροντίστριας-Παιδοκόμου η προθεσμία είναι μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.
 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org
 • Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.


Συνημμένα:

Αίτηση πρόσληψης