Κλείσιμο
Καλάθι
Κλείσιμο

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:

Μερικό Σύνολο:
Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού - Απρίλιος 2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού - Απρίλιος 2022

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί προκηρύσσει την πλήρωση της ακόλουθης θέσης εργασίας:
1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:

 1. Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:

 1. Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
 4. Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
 5. Ευχέρεια στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Οργάνωσης.
 6. Ικανότητα στην επικοινωνία.
 7. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).
 8. Πνεύμα συνεργασίας.
 9. Εμπειρία εθελοντισμού.
 10. Δίπλωμα οδήγησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση είναι:

 1. Αίτηση (μπορείτε να τη κατεβάσετε πατώντας εδώ)
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 4. Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
 5. Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων, κατά τα ανωτέρω.
 7. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.
 • Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@propaidi.org
 • Πληροφορίες: Κοσμάς Παπαχρήστου, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.

Συνημμένα:
Αίτηση πρόσληψης